utorok 5. mája 2015

Juraj SMATANA, "environmentálny aktivizmus" a komunistický režim

V súvislosti s pozadím osoby Juraja SMATANU sa v alternatívnych médiách najčastejšie spomína Veľvyslanectvo USA na Slovensku a Nadácia otvorenej spoločnosti, s ktorými SMATANA vyvíjal spoločné aktivity týkajúce sa tzv. konšpiračných médií (pozri tu, tu a tu). Často sa tiež spomína skutočnosť, že SMATANA pôsobil ako poradca Ivety RADIČOVEJ vo funkcii predsedníčky vlády SR, pričom RADIČOVÁ v minulosti stála práve na čele spomínanej Nadácie otvorenej spoločnosti (nadácii sa vo vzťahu k inému problému venujeme aj v tomto článku). Menej ako prostredie, do ktorého SMATANA výsledkom svojej predchádzajúcej aktivity prišiel, sa však spomína "environmentálno-aktivistické" prostredie, z ktorého vzišiel. Už zbežný pohľad na RARÁŠKOV zoznam pritom ukazuje, že nemalú časť agentov, trollov a užitočných idiotov Západu z prostredia tzv. občianskych aktivistov predstavujú práve "environmentálni aktivisti". Bližší pohľad na danú skupinu potom vedie k nadácii EKOPOLIS, ktorá má čestné miesto v súhrnnej správe Kto za koho kope II. na starom Prope. Juraj SMATANA, Juraj MESÍK, Juraj RIZMAN, Ľubica TRUBÍNIOVÁ, Katarína ŠIMONČIČOVÁ, Marcel D. ZAJAC, Ladislav HEGYI či Boris STREČANSKÝ, to všetko sú ľudia, preukázateľne spojení so spomínanou nadáciou a zároveň angažovaní v prebiehajúcej informačnej vojne na strane Západu, v dôsledku čoho aj figurujú na RARÁŠKOVOM zozname
Na stránke nadácie EKOPOLIS nájdeme (tu a tu) zaujímavé údaje k jej financovaniu: k jej darcom patrí Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Fund, Slovensko (v súvislosti s realizáciou viacerých aktivít na Slovensku), East West Management Institute, USA (v súvislosti s aktivitami "mimovládnych organizácií" na Kosove), Rockefeller Brothers Fund, USA (v súvislosti s realizáciou viacerých aktivít na Slovensku), Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe, USA (označený za jedného z kľúčových darcov), World Learning, USA, Charles Stewart Mott Foundation, USA (označený za jedného z kľúčových darcov) a German Marshall Fund, USA (podpora nadácie a programov od jej založenia, príspevky do základiny), resp. German Marshall Fund of the United States, USA (označený za jedného z kľúčových darcov), USAID, USA (označený za jedného z kľúčových darcov) a ďalšie organizácie. Otázka, kto za koho a prečo kope, môže byť zrejme odsunutá do kategórie otázok rečníckych.

Keď sa v relácii Večera u HAVRANA v RTVS unisono prezentovali svojimi myšlienkovými skvostmi "aktivisti" s "environmentalistickým" pozadím SMATANA a MESÍK, nezaznela, žiaľ, odpoveď na otázku, či základ environmentálneho aktivizmu spočíva v presadzovaní zahraničnopolitických záujmov USA za prostriedky z amerických fondov. Uvažujúc o zahraničnopolitickej jednofarebnosti dnešných popredných "environmentálnych aktivistov" na Slovensku, človek si musí nevdojak položiť otázku, či sú vôbec aktivity v "ekologickej oblasti" zahraničnopoliticky neutrálne a či ho angažovanosť v tejto oblasti náhodou nezbavuje názorov, ktoré sú voči zahraničnopolitickým postojom spomínaných "aktivistov" protichodné.

Nech už je to v tomto smere akokoľvek, radi by sme sa na záver článku vrátili k pozornuhodnému súboru od nášho čitateľa, ktorý je umiestnený na stránke  Video "RARÁŠOK a SIS-kári" a iné srandy. Ako sme už boli upozornili súdruha Grišu MESEŽNIKOVA, nepatríme medzi tých, ktorí sa medzi sebou nazývajú súdruhmi. V nadväznosti na nám zaslaný dokument s názvom Rozsudok v mene Československej socialistickej republiky preto pripomíname nielen skutočnosť, že osobám figurujúcim na RARÁŠKOVOM zozname prajeme rovnaké osudy, aké sú plánované zo strany ukrajinských nacionalistov vo vzťahu k údajným ruským agentom na Ukrajine. Jedným dychom musíme dodať, že socialistický režim považujeme za nespravodlivý, a to nielen pre jeho srdcervúci postup voči dnešnému SMATANOVMU straníckemu šéfovi a "bratislavským ochrancom prírody" v roku 1988. Za vrchol krutosti považujeme to, že človeka, ktorý by mal byť pre svoj zjavný postih automaticky uznaný za trvale nespôsobilého výkonu základnej vojenskej služby a dostať modrú knižku, komunistický režim neľudsky nútil vykonávať vojenskú službu. Za tento postup voči postihnutému si nepochybne zaslúži naše najhlbšie odsúdenie.

sobota 2. mája 2015

V BRATISLAVE sa dnes konajú recyklačné aktivity

Dnes 2. mája 2015 sa v BRATISLAVE uskutoční "občiansky protest" reagujúci na príchod skupiny motorkárov Noční vlci, v rámci ktorého plánujú zhromaždení dať "najavo, že okrem obetí fašizmu a Hitlera si treba pripomínať aj obete Stalina, komunizmu a Putina". Podujatie pred veľvyslanectvom RF a na niektorých ďalších miestach v BRATISLAVE usporadúvajú Ondrej DOSTÁL, Ľudmila VERBITSKA, Grigorij MESEŽNIKOV, Lucia ŠTASSELOVÁ, Peter ZAJAC a Martin MOJŽIŠ. V súvislosti s plánovaným podujatím sme nazreli do nášho zoznamu a zistili sme, že sa v ňom ako na potvoru vyskytujú mená všetkých organizátorov. Ba čo viac: porovnaním zoznamu 75 "osobností", ktoré  prednedávnom vyzvali LAJČÁKA a KALIŇÁKA, aby neumožnili vstup Nočných vlkov na Slovensko, so zoznamom 130 slovenských a českých "osobností", ktoré sa stali signatármi protiruskej výzvy adresovanej vybraným ambasádam, sme došli k záveru, že sa u nás stalo zvykom vydávať recyklačné aktivity za rozsiahle občianske výzvy a protesty. Množstvo osôb na na našom zozname má environmentálno-aktivistické pozadie a preto máme pochopenie pre snahu prozápadných "aktivistov" vydolovať z existujúceho "aktívu" čo najviac prostredníctvom jeho sústavného opätovného používania. Azda by však nabudúce stačilo dať odkaz na RARÁŠKOV zoznam a uviesť, že osoby v ňom menované podporujú všetky protiruské a prozápadné protesty a výzvy.


Aktualizácia z 2. 5. 2015 o 18:55

Táboru "občianskych aktivistov" sa podarilo pridať k recyklačným aktivitám inovačný bonus: pokúsiť sa prostredníctvom provokatérov Miloša SUROVIČA a Juraja MÁJEKA s ukrajinskou milenkou vyvolať incident na Slavíne (pozri napríklad tu, tu, tu, tu a tu), na ktorom boli zhromaždení početní priaznivci Nočných vlkov. Deficit čo do početnosti a originality odporcov spomínanej skupiny však tento počin nevyrieši.

piatok 1. mája 2015

Slovensko vo svete farebných revolúcií

Prednedávnom sme priniesli informáciu, že Česká republika (ČR) s cieľom ovplyvnenia vnútropolitickej situácie v záujmovom priestore Ruskej federácie využíva ako svoje agentúrne prostriedky tri ruské opozičné aktivistky (Elena GLUSHKO, Nina FALKOVSKÁ, Tatiana KOZAK). Súčasne sme v rozhovore zverejnenom na stránke Názor občana konštatovali, že ČR sa v danom smere angažuje vo väčšej miere ako Slovensko. To však, žiaľ, neznamená, že Slovensko stojí od podobných aktivít svojich „partnerov a spojencov“ bokom. Keďže ide o pomerne známe skutočnosti, obmedzíme sa v dnešnom texte na niektoré pozoruhodné momenty súvisiace so SR v kontexte aktivít Západu smerujúcich k „demokratizácii“ nepoddajných štátov.

Fakt, že americkí experti dlhodobo rozpracúvajú a zdokonaľujú technológie realizácie štátnych prevratov v zahraničí, je známy azda každému okrem užitočných idiotov Západu, ktorých časť figuruje na našom zozname. V tejto súvislosti tvorí stálicu na zozname artefaktov svedčiacich v prospech uvedeného tvrdenia knižná publikácia Coup d'État: A Practical Handbook / Štátny prevrat: praktická príručka (prvé vydanie v roku 1968) od Edwarda Nicolae LUTTWAKA, amerického politického a vojensko-strategického experta, ktorý aktuálne pôsobí v Center for Strategic and International Studies vo WASHINGTONE. Zodpovedajúca technológia bola sústavne zdokonaľovaná a adaptovaná na podmienky jednotlivých dotknutých krajín. Nebudeme sa podrobne zaoberať jej všeobecnými a špecifickými znakmi, ktoré sú pomerne dobre známe (zo všeobecných narýchlo uveďme zjednotenie a aktivizáciu všetkých značne heterogénnych opozičných prvkov za súčasného financovania aktivít časti z nich; obvinenia zo strany opozície smerom k vládnucej moci z nastolenia a udržiavania diktatúry; mobilizáciu verejnosti v súvislosti so spomínanými obvineniami, realizáciu protestných aktivít proti údajne plánovanému falšovaniu volieb, respektíve proti iným domnelým či reálnym zásahom do demokracie a občianskych práv; jasne čitateľné signály zo zahraničia o podpore prebiehajúcich opozičných aktivít atď.). 

Radi by sme upozornili na zaujímavý fakt, že krátko po tom, ako bola spomínaná technológia použitá na Slovensku (zlomovým bol rok 1998), vznikli v roku 2001 jej adaptácie v podobe dvoch scenárov BRZEZINSKÉHO plánu pre Ukrajinu: „MECIAR – MILOSEVIC scenario“ a „LUKASHENKO scenario“. Ako je zrejmé zo samotného názvu, hybridný scenár „MECIAR – MILOSEVIC“ bol sčasti inšpirovaný postupom uplatneným v SR a sčasti nadväzoval aj na postup pri zmene režimu v Juhoslávii, ktorý mal z hľadiska zdokonaľovania revolučných technológií mimoriadny význam. Organizácia Otpor!, ktorá sa neskôr transformovala do organizácie Centre for Applied Nonviolent Action and Strategies, zohrala významnú rolu nielen v rámci zmeny mocenského usporiadania v Juhoslávii, ale jej skúsenosti boli rozvité a uplatnené v mnohých ďalších častiach sveta (pozri napríklad tu a tu) vrátane Gruzínska (2003), Ukrajiny (2004), Libanonu (2005), Maldív (2008) a Egypta (2011). V súvislosti so snahou o zmenu mocenského usporiadania vo východnej Európe zrejme neprekvapí, že podľa vyjadrenia vtedajšieho riaditeľa ruskej Federálnej služby bezpečnosti (FSB) z roku 2005 sa v BRATISLAVE pripravovalo zvrhnutie bieloruského prezidenta Alexandra LUKAŠENKA.

Na predmetné vyjadrenia niekdajšej hlavy FBS v duchu príslovia „trafená hus zagága“ s rozhorčením zareagoval financmajster slovenských mimovládok podieľajúcich sa na realizácii zahraničnopolitických záujmov USA Pavol DEMEŠ, pod ktorého vedením sa slovenská pobočka German Marshall Fund zapájala do organizácie aktivít smerujúcich k zmene spoločensko-politického usporiadania v postsovietskom priestore. Ako je však známe, na aktivitách v Bielorusku spomínaných v predmetnom vyjadrení sa výrazne podieľala najmä slovenská mimovládna organizácia Nadácia Pontis. Ide o organizáciu kontrolovanú USA, ktorá presadzuje americké zahraničnopolitické záujmy predovšetkým v záujmovom priestore východnej a juhovýchodnej Európy. Nadácia bola založená ako pobočka americkej Foundation for a Civil Society, v roku 1997 sa premenovala na Nadáciu pre občiansku spoločnosť a v roku 2001 na Nadáciu Pontis. Názov a ďalšie údaje organizácie sú zahrnuté aj v staršom, avšak dodnes v zásade aktuálnom dokumente Kto za koho kope II. Ako deklaruje samotná Nadácia Pontis na svojom webe, subjekt je aktívny v Bielorusku od roku 2000. Pôvodne sa zameriavala na poskytovanie pomoci „občianskej spoločnosti a mládežníckym organizáciám“ počas predvolebnej kampane pred prezidentskými voľbami v roku 2001 a od roku 2003 pomáha domácej bieloruskej „expertnej komunite, ktorá pracuje v podmienkach autoritárskeho režimu“. Pontis sa angažoval nielen v rámci procesu „demokratizácie“ v Bielorusku (Lenka SUROTCHAK, Balázs JARÁBIK, Simona GEMBICKÁ, Monika BROŠKOVÁ...), ale aj v rámci procesu cieľavedomého rozkladania Srbska (Milan NIČ...) a ďalších štátov (Moldavsko, Kuba...). Dnes pokračuje v aktivitách s obdobnými cieľmi (zmena režimu a následná transformácia krajiny do želanej podoby) na Ukrajine (Viktória MLYNARČÍKOVÁ...). Všetky vyššie menované osoby sa vyskytujú v RARÁŠKOVOM zozname

Pontis v minulosti čerpal granty a dary zo strany Open Society Foundation, National Endowment for Democracy, MZV SR / MZVaEZ SR a i. Ako je známe, MZVaEZ SR sa právom radí medzi organizácie, napomáhajúce realizácii zahraničnopolitických záujmov USA. Zo záplavy iných relevantných skutočností uveďme len zopár faktov, ktoré sa týkajú problematiky MZVaEZ SR a vybraných mimovládnych organizácií. V zoznamoch schválených dotácií v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky nájdeme rôzne krycie organizácie vojenského spravodajstva a predovšetkým SIS (Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku, Slovenská atlantická komisia, Euroatlantické centrum, Centrum pre európske a severoatlantické vzťahy, Central European Policy Institute). V starších zoznamoch schválených dotácií v uvedenej oblasti však nájdeme aj vyššie spomínanú organizáciu Pontis (k čerpaniu prostriedkov z pogramov rozvojovej pomoci pozri nižšie). Zamestnanci rezortu zahraničia (najmä generálny riaditeľ Sekcie medzinárodných organizácií, rozvojovej a humanitárnej pomoci MZVaEZ SR  Roman BUŽEK) sa pravidelne zúčastňujú na „odborných“ podujatiach a poradách predstaviteľov mimovládok kontrolovaných USA ako Open Society Foundation, slovenská pobočka German Marshall Fund, Pontis a i. Na pôde ministerstva zahraničia pôsobí aj vyššie zmieňovaná osoba Pavla DEMEŠA, ktorá súčasne vedie slovenskú pobočku German Marshal Fund. Okrem uvedených skutočností svedčia o tom, že MZVaEZ SR robí servis subjektom presadzujúcim americké zahraničnopolitické záujmy, aj časté stretnutia ministra zahraničných vecí s predstaviteľmi Pontisu, množstvo spoločných aktivít MZVaEZ SR a Pontisu (pozri napríklad tu a tu) a najmä spoločné projektové aktivity napríklad v Bielorusku, ktoré sa financujú aj prostredníctvom programov slovenskej rozvojovej pomoci (pozri napríklad tu a tu) (MZVaEZ SR poskytuje oficiálnu rozvojovú pomoc pod logom SlovakAid) . 

O fakte, že mimovládky podporované zo strany USA hrajú kľúčovú úlohu pri realizácii spoločensko-politických zmien v postsovietskom priestore, svedčí aj nedávne vyjadrenie Georga SOROSA, ktorý na otázku novinára „Veľa energie aj finančných prostriedkov ste venovali rozvoju východnej Európy aj Ukrajine. Keď teraz vidíte, že je tam vojna, máte niekedy pocit, že ste zlyhali?“ odpovedal: „Vôbec nie, práve naopak. Z novej Ukrajiny mám pocit, že po 25 rokoch dosiahla naša Nadácia otvorenej spoločnosti úspech. Nadácia je napojená na takmer každého v novej Ukrajine, mnohým sme rozdali štipendiá na našej univerzite v Budapešti. Priniesli sme zmenu.“ Bez akýchkoľvek sympatií k „otcovi nášho štátu“ pripomíname rolu, ktorú zohral sorosovský mimovládny aktív v SR v roku 1998 a po ňom. Zároveň pripomíname skutočnosť, že viaceré osoby na našom zozname stoja na čele sorosovskej Open Society Foundation (Marek KAPUSTA), alebo ju v minulosti viedli (Iveta RADIČOVÁ, Rudolf CHMEL), zúčastňovali sa na jej činnosti (Peter ZAJAC...), priamo alebo prostredníctvom zamestnávateľa požívali benefity z grantov Open Society Foundation (Oľga GYARFÁŠOVÁ, Martin BÚTORA, Grigorij MESEŽNIKOV, Juraj MARUŠIAK...), spolupracovali s ňou na konkrétnych aktivitách (Juraj SMATANA...) alebo študovali, respektíve študujú na sorosovskej Central European University v BUDAPEŠTI (Elena GLUSHKO, Pavol HARDOŠ). 

Ako je zrejmé z predchádzajúcich pasáží, Slovensko po tom, ako si absolvovalo vlastnú verziu farebnej revolúcie, zďaleka nestojí mimo farebno-revolučných procesov vo východnej Európe. Napríklad v čase úsilí o organizáciu prevratu v Bielorusku (máme na mysli vyššie uvedené informácie z roku 2005) sa popri početných amerických agentoch a predstaviteľoch MZV SR v danom smere angažovalo množstvo osôb konajúcich v prospech vojenského spravodajstva. V porovnaní s vtedajšími udalosťami sa dnes v rámci aktivít súvisiacich s politickými a bezpečnostnými procesmi na Ukrajine vo väčšej miere angažujú osoby konajúce v prospech SIS – spomeňme najmä Roberta ONDREJCSÁKA, ktorý dnes na Ukrajine pomáha budovať „demokraciu“ – a tiež rôzni vyslúžilí politickí lídri inštalovaní na Slovensku zo strany USA okolo roku 1998. Čo sa týka spomínaných osôb konajúcich v prospech SIS, radi by sme upriamili pozornosť nášho čitateľa na najnovšie video RARÁŠOK a SIS-kári s našej tvorivej dielne (odkaz naň sa nachádza aj v pravom stĺpci v rubrike „stránky“). Vo vzťahu k udalostiam roku 1998 by sme radi upozornili na jednu zvláštnu okolnosť: napriek tomu, že SR aktuálne na rozdiel od 90. rokov predstavuje štát plne podriadený Západu, podobne ako v roku 1998 dnes dochádza k masovej aktivizácii všetkých značne heterogénnych prozápadných prvkov, ktoré sme sa podujali spracovať v RARÁŠKOVOM zozname. K ich mobilizácii dochádza v reakcii na (z pohľadu Západu) nevyhovujúce nálady a postoje k udalostiam na Ukrajine a na neželané postoje voči preferovanej vzdialenosti SR od Západu a Ruska (väčšina obyvateľov v danom smere uprednostňuje ekvidištantnú pozíciu). Či už ide o agentov slovenských alebo zahraničných tajných služieb, alebo o iné súvisiace prvky, tvoriace súčasť aktuálne mobilizovaného aktívu, pripomíname našu výzvu dopracovať dokument o mimovládkach, 3. sektore a 5. kolóne od používateľa magicke007, respektíve zasielať nám návrhy na ďalšie doplnenie nášho zoznamu.

pondelok 27. apríla 2015

Ďalší SIS-ári na zozname

Ako sme už informovali, náš zoznam sa prednedávnom rozrástol o množstvo ďalších mien. Niektoré z nich boli do doplnené výsledkom využita vychýrenej diagnostickej metódy SMATANU a ŠAFRA, niektoré s využitím iných postupov a metód. Radi by sme sa dnes pristavili pri dvoch z nich.


Nositeľom prvého mena je Mário NICOLINI, chlapec, ktorý študoval na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v BANSKEJ BYSTRICI, aby sa mohol uplatniť v rôznych pochybných spolkoch fungujúcich pod patronátom SIS. Od svojho detstva bol posadnutý myšlienkou stať sa vojačikom. Keď sa počas štúdia stretol s myšlienkou "partnerských vzťahov" členských štátov NATO a možnosťu participácie na "obrane ich bezpečnostných záujmov", nechal sa zodpovedajúcou ideológiou v plnej miere indoktrinovať. Opantaný spomínanými myšlienkami a poháňaný – starou terminológiou vyjadrené – ideovo-politickým motívom, začal (pri prispení rozvíjania motívu materiálno-finančného, a tiež motívu osobných vlastností a povahových špecifík) plniť agentúrne úlohy, medzi ktoré patrilo aj založenie legendárneho Euroatlantického centra. Centra, o ktorom sme v jednom z predchádzajúcich príspevkov uviedli, že sú v ňom "zaškolovaní" študenti NICOLINIHO alma mater (náborová báza SIS) ako v "dorastovej" mimovládke spomínanej tajnej služby. NICOLINI pritom neprestával byť fascinovaný predstavou seba vo vojenskej uniforme a usiloval sa čo najviac priblížiť ozbrojeným silám. Ako sme už prednedávnom napísali, odchovanci civilných inštitúcií sa nezriedka uchytávajú na MO SR (ONDREJCSÁK, MAJER, NAĎ...). Vzhľadom na NICOLINIHO vlhké sny ho spomínaná tendencia, prirodzene, zasahuje tiež. Od roku 2004 do roku 2013 sa mu podarilo pretlačiť sa do štruktúr ministerstva obrany, na ktorom pracoval na rôznych pozíciách ako jeho civilný zamestnanec. Vlhký sen sa mu síce nesplnil, tento deficit je však kompenzovaný prácou súvisiacou s NATO a s bezpečnosťou jeho členov.


Ďalším jedincom, o ktorom sa nám žiada uviesť pár slov, je Karel HIRMAN. Ide o odborníka na energetiku a energetickú bezpečnosť, ktorý vedie sekciu energetických činností v spolku dôchodcov fungujúcom pod názvom "Slovenská inovačná a energetická agentúra". HIRMAN publikuje, respektíve v minulosti publikoval v mnohých periodikách, ako napríklad v Denníku N, Hospodárskych novinách či TRENDE. Ako sa uvádza v niektorých otvorených zdrojoch (napríklad tu), HIRMAN je prepojený s osobou amerického agenta Daniela LIPŠICA, do ktorého skupiny pred LIPŠICOVÝM odchodom z KDH patril a ktorého stranu NOVA aktuálne podporuje. Nech je to s jeho blízkymi vzťahmi s LIPŠICOM akokoľvek, iste patrí k najlepším slovenským odborníkom na problematiku energetickej bezpečnosti. Jeho základná "chybička krásy" spočíva v tom, že stojí na čele SIS-kárskej agentúry, ktorej činnosť sa zameriava na oblasť energetiky, a že sa ako človek s takýmto "špecifikom" s plným nasadením zapája do informačnej vojny na strane Západu.

Uvedeným dvom pánom, rovnako ako ďalším osobám na našom zozname, prajeme rovnaké osudy, aké sú plánované zo strany ukrajinských nacionalistov vo vzťahu k údajným ruským agentom na Ukrajine. Ako je známe, ich zoznamy sa na Ukrajine vo veľkom zostavujú a ukrajinskí nacionalisti podľa nich aktívne postupujú.

sobota 25. apríla 2015

Raráškov zoznam sa rozrástol o nové mená

Dovoľujeme si informovať našich čitateľov, že náš pracovný kolektív s využitím diagnostickej metódy SMATANU a ŠAFRA rozšíril Raráškov zoznam o početné nové položky. Výsledkom spomínaného rozšírenia dnes zoznam obsahuje už 230 mien. Stále ho pritom nájdete na pôvodnej adrese http://raraskovzoznam.blogspot.ru/2015/04/raraskov-zoznam-zapadnych-agentov.html. Nakoľko sme pri spracúvaní podkladov prešli pomerne veľké množstvo údajov, pričom sme postupovali takmer výlučne v duchu vyššie uvádzanej metódy, v záujme informačnej kompletizácie a skvalitnenia zoznamu uvítame akékoľvek ďalšie relevantné informácie k osobám, ktoré sú v ňom menované.

štvrtok 23. apríla 2015

Ukážková vizualizácia údajov z Raráškovho zoznamu

Ďakujeme borcom z Nadhľadu za ukážku, ako môže vyzerať vizualizácia údajov z nášho zoznamu. Zároveň vyjadrujeme plnú podporu nimi prezentovanému zámeru "sformovať úplný zoznam ľudí, ktorí pracovali, pracujú a budú aj ďalej pracovať proti národu a za cudzie mafistické a súkromné záujmy". V rámci vizualizácií údajov považujeme do budúcna za žiaduce (azda farebne) vyčleniť polia pôsobnosti SIS (EAC, SAC, CEPI, CENAA, IBOŠ, SFPA...), ozbrojených síl (MepoForum, IBOŠ, CENAA, SFPA...), USA (GMF, SGI, IVO, SAC, SFPA...) a ďalších subjektov (vo viacerých prípadoch sa predmetné polia budú prekrývať). Údaje do nášho zoznamu sme zaraďovali na základe vážnych úvah, a to nielen v zmysle metodiky SMATANU a ŠAFRA, ale aj ďalších zreteľa hodných okolností. Radi poskytneme súčinnosť pri tvorbe ďalších dokumentov a názorných zobrazení sociálnych vzťahov.

utorok 21. apríla 2015

Prišlo nám mailom – zverejňujeme bez úprav

Dobrý den! Se zájmem jsem si přečetl Váš seznam a musím říct, že v některých případech je shoda se skutečností až zarážející. Všiml jsem si, že se věnujete občance Ruské federace Jeleně Glushko. V této souvislosti též odkazujete na článek o aktivitách, do kterých byla zapojena Nina Falkovská. Rád bych doplnil Vaše poznatky o následující skutečnosti. Glushko je vzděláním bohemistka, aspiranturu ukončila na Ruské akademii věd a jak uvádíte na své stránce, absolvovala pobyt na Středoevropské univerzitě v Budapešti založené Georgem Sorosem. Kromě toho absolvovala několik pobytů v České republice (delší pobyt například v roce 2014). Mohu potvrdit Vaši informaci, že během pobytu v Budapešti byla získána pro spolupráci s tajnou službou cizí mocnosti (cizí z pohledu Ruské federace). V důsledku uvedené skutečnosti zcela změnila své vystupování navenek, své sociální chování a okruh osob, se kterými se stýká. V rámci úkolů, které plní, udržuje také styky s jistými církevními a neokonzervativními kruhy na Slovensku. V této souvislosti doporučuji odkazy na videozáznamy veřejných aktivit se slovenským politikem Františkem Šebejem (http://www.youtube.com/watch?v=XW_hl3X54N0, http://www.youtube.com/watch?v=wAuNKBeE8Bs). I její partner podle mých informací plní úkoly západních služeb v oblasti ovlivňování politické situace v postsovětském prostoru. Jelena Glushko se spolu s Ninou Falkovskou a Taťánou Kozak podílí na organizaci opozičních protestů v rámci Ruské federace a na realizaci aktivit na podporu Ukrajiny. Zajímavostí přitom je, že všechny tři jmenované se často vyskytují na velvyslanectví České republiky v Moskvě, v němž vykonávají honorovanou pracovní činnost v oblasti pedagogických a překladatelských služeb. Výkon zmíněných činností přitom představuje zčásti legendu pro schůzky prováděné za zpravodajskými účely, zčásti formu odměny ze strany České republiky za plnění vydaných úkolů. 

Rozhovor so Slavomírom Raráškom: tvorcom zoznamu konkurujúceho Jurajovi Smatanovi (Názor občana)

Pri príležitosti dnešných narodenín a blížiacich sa menín Juraja SMATANU sme sa rozhodli vyjadriť súhlas so zverejnením rozhovoru na stránkach nezávislého magazínu Názor občana. Rozhovor dodatočne spístupňujeme aj na našej stránke.

Mnohé alternatívne médiá nedávno venovali svoju pozornosť zoznamu agentov, užitočných idiotov a trollov Západu. Prinášame vám rozhovor s jeho zostavovateľom Slavomírom Raráškom, ktorého inšpiroval predovšetkým zoznam z tvorivej dielne Juraja Smatanu.


Vami zverejnený zoznam agentov, užitočných idiotov a trollov Západu zakázali na Facebooku, na blogu Pravda.sk, dočasne tiež vo vyhľadávaní Google a na viacerých ďalších miestach... Čím si vysvetľujete takú ráznu reakciu systému?

Slavomír RARÁŠOK (SR): Zoznam obsahuje údaje k osobám, označeným za agentov cudzích mocností či tajných služieb v zmysle zdokonalenej metodiky ich odhaľovania navrhnutej Jurajom SMATANOM a Pavlom ŠAFROM. Reakciu si možno vysvetliť len tým, že prevažná časť menovaných osôb je tvorená osobami konajúcimi v prospech služieb v pravom zmysle slova.

Čo sa doteraz podarilo dosiahnuť zverejnením zoznamu?

SR: Podľa štatistík nášho webu si napriek prekážkam vytváraným systémom stiahlo zoznam zhruba 30 000 osôb. To je nesporný úspech v oblasti slobodného šírenia informácií. Ďalej sa podarilo dosiahnuť to, že Juraj SMATANA dočasne zrušil svoje konto na Facebooku a aj po jeho obnovení výrazne obmedzil viditeľnosť svojho zoznamu.

Ako sa podarilo to druhé?

SR: Poslali sme na Euroatlantické centrum, Centrum pre európske a severoatlantické vzťahy, Central European Policy Institute, Slovak Atlantic Commission a adresy Juraja SMATANU mail, v ktorom sme uviedli výňatky z nami zverejnených textov a dodali sme, že zodpovednosť za náš počin nesie osoba SMATANU. Ďalej sme zverejnili ďalšie aktualizácie našich blogov vrátane ruskojazyčného článku o úlohe SIS v informačnej vojne na Slovensku.

Zaznamenali ste okrem tej Smatanovej aj nejaké ďalšie reakcie na spomínané kroky?

SR: Áno, došiel nám úsmevný mail od istého Jaroslava JANČÁRA, v ktorom sa s využitím zvláštnych pravopisných prvkov splieta čosi o iluminátoch. Ide o dieťa medzi agentúrnymi prostriedkami využívajúcimi ako svoje krytie Central European Policy Institute (a donedávna aj FSEV UK). Taký nejapný mail môže napísať len nezrelý malý špunt. Okrem toho nám ešte predtým písal rozčúlený Griša MESEŽNIKOV a množstvo nám naklonených osôb, to však v podstate všetko reflektujeme na našom blogu.

Čím si vysvetľujete Jančárovu reakciu? Prečo ho nedoplníte do vášho zoznamu?

SR: Zrejme nemá príliš veľký strach, a to okrem iného preto, že v našom zozname figurujú najmä agentúrne prostriedky rozviedok. On sa zrejme ako prostriedok kontrarozviedky (venuje sa napríklad extrémizmu a témam zasahujúcim problematiku separatizmu) našou aktivitou necíti príliš dotknutý. Čo sa týka Vašej druhej otázky, do danej časti zoznamu nezaraďujeme štekajúce šteňatá, to by sme doň mohli rovno zaradiť všetkých spolupracovníkov Euroatlantického centra a ďalšie deti z materskej škôlky.

Na ruskom Livejournale ste zverejnili vyššie spomínaný článok „Rola SIS v informačnej vojne na Slovensku“. Prečo venujete toľko pozornosti SIS? 

SR: Lebo je v danom smere najaktívnejšia. Ľudia od vojenského spravodajstva akoby sa venovali masírovaniu verejnej mienky v menšej miere, i keď sa ich kopa točila napríklad aj okolo organizácie protestov proti „anexii Krymu“ pred ruským veľvyslanectvom v Bratislave. Možno je to tým, že vojenské spravodajstvo je po odchode množstva spravodajských dôstojníkov a agentúrnych prostriedkov zdecimované. V každom prípade však SIS doháňa aj to, čo vojenské spravodajstvo „zanedbáva“.

A čo sa týka Česka?

SR: Česko je na tom v tomto smere zrejme ešte horšie. Okrem skutočností, ktoré sú všeobecne známe a ktoré v plnej miere reflektujeme v našom zozname, uvediem ešte čosi iné. Spravodajské prostriedky českých služieb sa intenzívne angažujú vo vnútropolitickom boji v Rusku, o čom svedčí napríklad aktivita Jeleny (Eleny) GLUSHKO a ďalších osôb v rámci Ruskej federácie (pozri napríklad tu). Týmto osobám budeme v blízkej budúcnosti venovať zvýšenú pozornosť.

Aké budú vaše ďalšie kroky?

SR: Isté je, že budeme náš zoznam sústavne rozširovať. Čo sa týka ďalších vecí, začnem trochu zo širšia. Zo slovenských tajných služieb v dôsledku rozkrádania, skupinkovania a mocenských bojov poodchádzalo množstvo ľudí. Niektorí z nich prejavujú záujem o spoluprácu s nami, čo by nás mohlo posunúť dopredu z hľadiska informácií, ktoré považujeme za potrebné šíriť. V tomto smere musíme naše ďalšie konanie dobre zvážiť. V prvom kroku musíme rozlíšiť, či ide o podstavy nastražené systémom alebo o ľudí, ktorí sú dnes mimo systému a prejavujú o vec úprimný záujem. Čo sa týka ich, treba radšej päťkrát merať a raz rezať – s ľuďmi systému nechceme a nebudeme mať nič spoločné: nech sa preto nikto neurazí za našu opatrnosť pri nadväzovaní kontaktov. V nasledujúcom kroku budeme v závislosti od rôznych faktorov zverejňovať ďalšie informácie.

O aké faktory ide? 

SR: Nebudem to rozoberať do detailov. Môžem však povedať, že medzi ne patrí aj správanie Juraja SMATANU, kvôli ktorému náš zoznam pôvodne vznikol. Sprvoti to vyzeralo, že sa už bude správať rozumne. Dočasne zrušil svoje konto na Facebooku, po jeho obnovení výrazne obmedzil viditeľnosť svojho zoznamu na Facebooku a na rozdiel od predchádzajúcej posadnutosti témami z ruského sveta venoval deväť postov na svojej ploche iným témam, ako je Rusko a východná Ukrajina. Žiaľ, nevydržalo mu to dlho, čo súvisí aj s motívmi, ktoré zrejme pramenia v psychickej traume zo šikanovania na základnej škole. Aj jeho pokračujúca aktivita predstavuje jeden z faktorov, kvôli ktorým konáme ďalej.

piatok 17. apríla 2015

Malé víťazstvo

Zaznamenali sme malé víťazstvo: SMATANA v priebehu včerajšieho dňa stiahol svoj zoznam z Facebooku, respektíve výrazne obmedzil jeho viditeľnosť. Včera dokonca dočasne zrušil svoj profil na Facebooku, na ďalší deň ho však obnovil.

štvrtok 16. apríla 2015

Ruskojazyčný článok o role SIS v informačnej vojne na Slovensku

Facebook zakázal náš novo založený profil, na ktorý nám utešene pribúdali staronoví priatelia.  My sa však nenecháme odradiť a realizujeme aktivity na inom poli: pokračujeme v informovaní ruskojazyčnej verejnosti o priebehu informačnej vojny na Slovensku http://rarasok.livejournal.com/892.html. Ďakujeme čitateľom za ich priazeň a pokračujeme v príprave ďalších aktualizácií!

utorok 14. apríla 2015

Informujeme ruskú verejnosť o Raráškovom zozname

Napriek podozreniam mnohých agentov, trollov a užitočných idiotov Západu nepracujeme pre ruskú stranu a nemáme s ňou nič spoločné. To však neznamená, že nemáme záujem informovať ruskú verejnosť a ruskojazyčné auditórium vo všeobecnosti o tom, aký charakter má v zmysle metodiky SMATANU a ŠAFRA činnosť osôb menovaných v našom zozname vrátane Roberta ONDREJCSÁKA, Jaroslava NAĎA a Jeleny GLUSHKO. Vytvorili sme preto blog v ruskom Livejournale, na ktorom sme zverejnili stručnú informáciu a našom zozname a o udalostiach s ním spojených. Nájdete ho na adrese http://rarasok.livejournal.com/739.html.

pondelok 13. apríla 2015

Prišlo nám mailom od Grišu

Sme potešení, že nás poctil svojim utešeným pozdravom v ruskom jazyku súdruh Griša MESEŽNIKOV a kol.:


"Vážený súdruh Rarášok,

po tom, ako sme sa oboznámili s Vašou správou, poradili sme sa a dospeli sme k záveru, že potrebujete solídnu pomoc. Obráťte sa ku svojím priateľom k Moskve a oni Vám určite pomôžu. Veľmi dobrí špecialisti sú napríklad v Inštitúte Serbského alebo v Centre Kaščenka.

Uvidíte, že Vám po ich pomoci bude ľahšie.

Prajeme Vám úspech."

Ďakujeme Grišovi za (azda familiárne) oslovenie "súdruh"; radi by sme však podotkli, že sme na rozdiel od neho nikdy nepôsobili ako pracovníci ústavu marxizmu-leninizmu a takéto oslovenie nám nenáleží. Obdobné konštatovanie sa týka potreby odbornej starostlivosti v ním uvedených zariadeniach. Úspech mu vzhľadom na povahu jeho činnosti na Slovensku priať nebudeme, v každom prípade mu však ďakujeme za ochotu odporúčiť nám ustanovizne, s ktorých starostlivosťou má iste dobré skúsenosti. Želáme mu skoré zlepšenie zdravotného stavu!

nedeľa 12. apríla 2015

Zakázaný Raráškov zoznam agentov, užitočných idiotov a trollov Západu

Prednedávnom nás šokoval insitný kontrarozviedčik Juraj SMATANA, keď sa stotožnil s názorom Pavla ŠAFRA ohľadom kritérií označenia nejakej osoby za „agenta Putinovho Ruska“. Bez ohľadu na to, či osoba podpísala „nějaký vázací akt ruské tajné službě“, podľa mienky SMATANU a ŠAFRA je možné označiť ju za ruského agenta, a to na základe prezentácie určitých názorov. Medzi takéto názory patrí presvedčenie, že Krym nebol anektovaný, keďže tam prebehlo referendum; že na Ukrajine prebieha občianska vojna bez priamej účasti Ruska; že za vojnu na Ukrajine je zodpovedný Západ; že Ukrajinu ovládajú fašisti a že kam príde americká armáda, tam umierajú ženy a deti.

Inšpirovaní metodikou SMATANU a ŠAFRA, Smatanovým zoznamom webov, ktoré „šíria proruskú propagandu“ a tiež (dnes v istom prostredí mimoriadne populárnym) pojmoslovím zahrňujúcim termíny „ruský agent“, „užitočný idiot Putina“ a „ruský troll“, podujali sa členovia kolektívu pod vedením Slavomíra RARÁŠKA zostaviť vlastný zoznam agentov a užitočných idiotov Západu. Ocitli sa na ňom nielen osoby, ktorých konanie v prospech tajných služieb členských štátov NATO a západných mocností vo všeobecnosti bolo stanovené obdobnou metodikou, ako používa SMATANA a ŠAFR, ale aj osoby, o ktorých máme informácie spoľahlivejšej a serióznejšej povahy. Zoznam bol vypracovaný v spolupráci s kolektívom záujemcov o zodpovedajúcu problematiku, ktorí, podobne ako v prípade Smatanovho zoznamu, navrhovali zaradiť do zoznamu ďalšie mená v diskusii pod poznámkou na Facebooku. Diskusia bola živá a plodná; zahrňovala až 75 konštruktívnych diskusných príspevkov. Pozornosť, ktorú vzbudil náš zoznam, nás prekvapila: kým Smatanov zoznam za niečo vyše mesiaca zdieľalo 427 ľudí, ten náš mal v priebehu len 48 hodín 129 zdieľaní na Facebooku. Ďalšie zdieľania pritom rýchlo pribúdali a zdalo sa, že sa z nášho zoznamu stane facebookový trhák. Žiaľ, po útoku trollov WASHINGTONU Petra FARÁRIKA, Mariana JASLOVSKÉHO a kol., ktorí zrejme neporozumeli našim predchádzajúcim zdvorilým upozorneniam, že o komunikáciu s osobami ich typu jednoducho nemáme záujem, Facebook Raráškov zoznam spolu s jeho facebookovým profilom zakázal. Neradi by sme však verejnosť ukrátili o jeho obsah a preto ho zatiaľ sprístupňujeme aspoň touto cestou. Zároveň zverejňujeme identický príspevok na blogu na Pravde; uvidíme, ako dlho sa tam ohreje. Naďalej platí naša výzva, aby prípadní záujemcovia o rozšírenie zoznamu navrhovali (s patričným odôvodnením) ďalšie mená, a to v diskusii pod zoznamom alebo mailom na adresu slavo.rarach (zavináč) gmail (bodka) com. Nižšie uvedený zoznam stále aktualizujeme.

Neúplný, ale stále aktualizovaný zoznam agentov západných tajných služieb a užitočných idiotov Západu
  1. apríl 2015 o 17:03
Nasledujúci zoznam bol vytvorený tímom ľudí, ktorí sa zaujímajú o problematiku ovplyvňovania verejnej mienky na Slovensku zo strany tajných služieb členských štátov NATO. Zoznam, ktorý zatiaľ obsahuje prevažne osoby činné v SR, sa postupne rozširuje predovšetkým o osoby aktívne v záujmovom priestore ČR. Priamou inšpiráciou pre vytvorenie zoznamu bolo dielo Juraja SMATANU a kol. "Neúplný, ale stále aktualizovaný zoznam webových stránok, ktorých linkovaním si koledujete o moju odbornú starostlivosť" (po výmaze dňa 16. 4. 2015 dostupný na tomto odkaze) a tiež stránka "Seznam ruských agentů na českém internetu". Zoznam vzniká z vlasteneckých motívov ako reakcia na zvýšenú intenzitu vedomej či nevedomej spravodajskej aktivity zo strany prevažnej časti nižšie menovaných osôb v súvislosti s prebiehajúcou ukrajinskou krízou. Menované osoby v mene "spojeneckých záväzkov" a snahy dosiahnuť súdržnosť obyvateľstva čo do postojov k "jednotnej pozícii Európy voči RF" de facto pracujú v prospech cudzích záujmov. Konajú pritom proti záujmom ľudu ich vlastnej krajiny, ktorý si z prevažnej časti želá udržiavať stredovú pozíciu v aktuálnom konflikte Západ – RF. Časť menovaných osôb sa venuje zhromažďovaniu informácií k predstaviteľom občianskych hnutí v ich vlastných štátoch. Iná časť zhromažďuje citlivé informácie k dianiu v záujmovom priestore RF a východnej Ukrajiny alebo sa usiluje toto dianie ovplyvniť prostredníctvom spravodajských aktivít. Ďalšia časť týchto osôb sa prostredníctvom spravodajských hier, diskreditačných kampaní, mediálnych manipulácií a dezinformovania spoločnosti usiluje ovplyvniť verejnú mienku v ich štáte v neprospech protistrany. Navrhnúť zaradenie osoby do zoznamu možno prostredníctvom diskusie k tejto poznámke "Neúplný, ale stále aktualizovaný zoznam agentov západných tajných služieb a užitočných idiotov Západu". Riadne zdôvodnenie návrhu je nutné buď otvorene v diskusii alebo v rámci súkromných správ.

Agenti slovenských (Vojenské spravodajstvo, SIS) a zahraničných (ČR – BIS, ÚZSI, VZ, USA a i.) tajných služieb medzi politológmi, sociológmi, tzv. politickými, ekonomickými a bezpečnostnými analytikmi, tzv. zahraničnopolitickými expertmi a tiež poprednými príslušníkmi ozbrojených síl
meno a priezvisko (SR)
krytie
poznámka
SFPA
SR
SIEA, SFPA
SR
IBOŠ
SR
CENAA
SR, USA
SAV, UK
SR, Poľsko
FSEV UK

UK, IVO
SR, USA
CEPI, SSPI
SR
CEPI, SAC, SSPI
SR
CEPI, SSPI, Antipropaganda.sk
SR
SAC
SR, USA
Martina ŠINKOVIČOVÁ
SAC, GLOBSEC Academy Centre
SR
SAC, EAC
SR
UMB
SR
TÚ, KI
SR, USA
UK
USA
SAC
USA, SR
SAC, CEPI (v minulosti PONTIS)
USA, SR
CEPI, Carnegie Endowment for International Peace (v minulosti PONTIS)
USA
GMF, MZV SR
USA; financovanie a koordinácia činnosti NGOs
IVO, KP SR
USA
IVO
USA, Izrael
UK
Izrael
NMŠ
USA, Izrael
OSF
USA
PONTIS
USA
PONTIS
USA
PONTIS
USA
Viktória MLYNARČÍKOVÁ
PONTIS
USA
European Endowment for Democracy
USA
Central European University, v minulosti SGI
OSF (USA)
HVĽP, BISLA
USA
UKF
USA, MR

Izrael
SFPA, EUBA

SFPA, TSÚS
manželka Juraja STERNA
MESA10, NR SR (poslanec), IPR
USA
IPR, NR SR (asistentka DZURINDU)
USA
IPR, MESA10, UK
USA
meno a priezvisko (ČR)
krytie
poznámka
UK v PHE

EH
ČR, USA
EH
ČR, USA
EH
ČR
EH
ČR
EH
ČR, Ukrajina
NATO PA
USA
PSSI
USA, ČR
Cato Institute
USA
CESTA
USA
AMO
ČR
CERGE EI

CERGE EI

EUROPEUM

EUROPEUM, ÚMV

GŠ AČR (náčelník)
Veľká Británia
v minulosti náčelník GŠ AČR, aktuálne bezpečnostný konzultant
USA

Agenti spomínaných služieb a užitoční idioti Západu medzi tzv. bojovníkmi za ľudské práva, občianskymi aktivistami a blogermi
meno a priezvisko (SR)
poznámka
"Zmena zdola", zastupiteľstvo TSK, tvorca Smatanovho zoznamu, environmentálny aktivista
zamestnanec Svetovej banky, environmentalista a manžel feministky a bojovníčky za práva deviantov Oľgy PIETRUCHOVEJ
Ľubica KOTMÁNIKOVÁ
Smatanov nohsled, hysterická podporovateľka všetkého ukrajinského
Smatanov nohsled, troll WASHINGTONU a internetový diskutér
Greenpeace Slovensko
Ľubica TRUBÍNIOVÁ
environmentálna aktivistka
Katarína ŠIMONČIČOVÁ
ochranárka
Marcel D. ZAJAC
environmentálny aktivista (EKOPOLIS, Centrum pre filantropiu)
Ladislav HEGYI
environmentalista
Beata HIRT
občianska aktivistka
Ľudmila VERBITSKA
predsedníčka občianskeho združenia Ukrajinsko-Slovenská iniciatíva
informatik, "občiansky aktivista"
cyklista, "občiansky aktivista" a známy checker ideologických protivníkov
provokatér a troll s ukrajinskou milenkou
Miloš SUROVIČ
podnikateľ, provokatér a troll
bloger, "učiteľ", troll WASHINGTONU
IĽP, homolobista podporujúci extrémistické skupiny FEMEN a PUSSY RIOT
IĽP, podporovateľka extrémistickej skupiny PUSSY RIOT
americký právnik s výrazným vplyvom na NGOs a aktivistov zaoberajúcich sa ľudskoprávnou agendou v SR vrátane predchádzajúcich dvoch menovaných osôb, podporovateľ extrémistickej skupiny PUSSY RIOT
homolobistka podporujúca extrémistické skupiny FEMEN a PUSSY RIOT
Šarlota PUFFLEROVÁ
homolobistka, feministka, agentka CIA
Boris STREČANSKÝ
rozvojový špecialista, "expert" na problematiku "občianskej spoločnosti", zakladateľ Centra pre filantropiu
bloger (Dennik N), troll
bloger, (Dennik N), troll
Jakub GODA
bloger
Ľubomír NEMEŠ
bloger, troll
Samuel MAREC
bloger
Peter CVIK
bloger, primitívny konšpirátor a paranoik
Rado ONDŘEJÍČEK
bloger, "Cynická obluda"
Radovan BRÁNIK
krízový manažér, bloger
Marcel BURKERT
bloger, učiteľ, OZ OZ Stop alibizmu
meno a priezvisko (RF)
poznámka
ruská opozičná aktivistka, rozpracovaná a získaná na spoluprácu v prospech služieb členských štátov NATO počas štúdia na Central European University, BUDAPEŠŤ (ČR)
ruská opozičná aktivistka (ČR)
ruská opozičná aktivistka (ČR)
meno a priezvisko (ČR)
poznámka
troll WASHINGTONU v ČR
troll WASHINGTONU v ČR
Alexej KELIN
historik ruského pôvodu, bloger, publicista
David BINAR
publicista, projektový manažér, novinár
Jan BUBENÍK
podnikateľ, personalista a aktivista počas tzv. Nežnej revolúcie
Karel FREUND
skladník, signatár Charty 77
John BOK
občiansky aktivista, signatár Charty 77
Viktor PARKÁN
úradník a signatár Charty 77
Pavel ŠREMER
ochranár, signatár Charty 77
Petr PÁNEK
občiansky aktivista

Agenti spomínaných služieb a užitoční idioti Západu medzi tzv. umelcami, vyslúžilými diplomatmi a intelektuálmi
meno a priezvisko (SR)
poznámka
spisovateľ a publicista
hudobníčka, prozaička a publicistka
Zuzana SZATMÁRY
publicistka, novinárka, poetka, riaditeľka Nadácie Charty 77 a zakladateľka slovensko-židovských novín Delet (vedie jej syn Michael SZATMÁRY)
hudobník, bloger, troll WASHINGTONU
Jozef LUPTÁK
hudobník, violončelista
Nikolaj NIKITIN
hudobník, saxofonista
Daniel MATEJ
skladateľ vážnej hudby
Fedor BLAŠČÁK
filozof
Egon GÁL
filozof
Ivan KAMENEC
historik
Herta TKADLEČKOVÁ
historička
Katarína ZAVACKÁ
historička práva (ÚŠaP SAV)
Jozef VOZÁR
právnik (ÚŠaP SAV)
Matej KAČALJAK
právnik (PRK Partners s.r.o., PraF UK), troll
Zuzana STANISLAVOVOVÁ
literárna teoretička, literárna kritička a vysokoškolská pedagogička
László SZIGETI
vydavateľ (KALLIGRAM; založené s podporou Georga SOROSA), spisovateľ, jeden z najbohatších ľudí na Slovensku , bývalý zamestnávateľ Rudolfa CHMELA
Rudolf CHMEL
literárny vedec, diplomat, bývalý minister za MOST-HÍD
Peter ZAJAC
literárny vedec, politik
Štefan MARKUŠ
vedec, politik a bývalý diplomat, predseda Slovenského helsinského výboru a hovorca Fóra inteligencie Slovenska
Ján ŠTRASSER
básnik, esejista, textár, prozaik, dramaturg a prekladateľ
Ivan ŠTRPKA
básnik, prozaik a textár
Irena BREŽNÁ
slovensko-švajčiarska spisovateľka
Janet LIVINGSTONE
americká "nezávislá prekladateľka a konzultantka v neziskovom sektore" žijúca na Slovensku; prekladateľka beletrie a divadelných hier a agentka CIA
Tomáš JANOVIC
spisovateľ
Toňa REVAJOVÁ
spisovateľka
Juraj ČERVENÁK
spisovateľ fantasy
Silvester LAVRÍK
prozaik, básnik, dramatik, scenárista a textár
Peter JUŠČÁK
prozaik, publicista a autor rozhlasových hier
Tibor KOČÍK
básnik, esejista, publicista, editor a učiteľ
Jiří ZAŤOVIČ
marginálny spisovateľ, zamestnanec Kultúrneho centra KSK
Daniel PASTRIČÁK
básnik, prozaik, esejista, výtvarník a kazateľ
Gyula HODOSSY
básnik, predseda Spolku maďarských spisovateľov na Slovensku
Daniela OLEJNÍKOVÁ
knižná ilustrátorka (pozri tiež Štefan OLEJNÍK)
Miroslav KOCÚR
liberálny katolícky teológ
Anton SRHOLEC †
katolícky kňaz a bývalý politický väzeň
Ondrej PROSTREDNÍK
evanjelický teológ
Mario HOMOLKA
režisér, dokumentarista
Jaro RIHÁK
režisér
Dušan TRANČÍK
režisér
Nikita SLOVÁK
režisér, scenárista
Ján HUSÁR
filmár a fotograf
Robert ROTH
herec
Richard STANKE
herec
Rudolf SIKORA
výtvarník
Peter KALMUS
výtvarník
Mikuláš SLIACKY
skrachovaný karikaturista
Martin MOJŽIŠ
fyzik a publicista
Štefan OLEJNÍK
fyzik (pozri tiež Daniela OLEJNÍKOVÁ)
Oto HUDEC
ekonóm, štatistik (EKF TUKE)
Robert KIRCHHOFF
filmový režisér, scenárista, producent a kameraman
Jozef HAŠTO
psychiater
Péter HUNČÍK
psychiater
Anton HERETIK
psychológ
Dušan ONDRUŠEK
psychológ
Jana PLICHTOVÁ
sociálna psychologička
meno a priezvisko (ČR)
poznámka
Petr KOLÁŘ
bývalý veľvyslanec ČR v Rusku a USA, od 80. rokov XX. str. agent CIA
Ivan CHVATÍK
filozof
Zdeněk PINC
filozof a signatár Charty 77
Jefim FIŠTEJN
český publicista, esejista a scenárista židovského pôvodu; signatár Charty 77
Jan VÍT
publicista, autor televíznych a rozhlasových diel, dramaturg, producent, mediálny konzultant a signatár Charty 77
Petruška ŠUSTROVÁ
publicistka, prekladateľka a bývalá disidentka
Martin REJMAN
publicista, v minulosti politik (Konzervatívna strana)
Jan URBAN
novinár, pedagóg, bývalý disident, signatár Charty 77, spoluzakladateľ a líder Občanského fóra.
Marie BENETKOVA
poetka, signatárka Charty 77
Jiří KOSTÚR
básnik a signatár Charty 77
Martin PALOUŠ
bývalý diplomat (USA), bývalý predseda Českého helsinského výboru, bývalý riaditeľ Knižnice Václava Havla, signatár Charty 77, agent CIA
Michal MATZENAUER
básnik a maliar
Robert KRUMPHANZL
nakladateľ, kritik, redaktor, editor a prozaik
Ivan BINAR
spisovateľ
Ľubomír BURGR
herec a hudobník
Tomáš SCHILLA
hudobník
Michael KOCÁB
"skladateľ, inštrumentalista, spevák, občiansky aktivista a politik"
Věra TYDLITÁTOVÁ
"výtvarníčka, publicistka a judaistka", signatárka Charty 77
Bohumil DOLEŽAL
literárny kritik, politický komentátor a publicista, VŠ učiteľ, signatár Charty 77
Přemysl FIALKA
fotograf a kameraman, signatár Charty 77
Pavel ŠTEFAN
grafik a ilustrátor
Jiří BÁRTA
animátor a režisér
Jiří MENZEL
režisér, herec a spisovateľ
Jan HŘEBEJK
režisér
Martin VADAS
dokumentarista, režisér, kameraman a producent
Jiří ŠESTÁK
herec, manažér, pedagóg a politik – senátor
Martin MAHDAL
scenárista a režisér
Monika LE FAY
spisovateľka a režisérka dokumentárnych i hraných filmov
Jaroslav Erik FRIČ
básnik a nakladateľ
Michal HORÁČEK
publicista a textár
Monika HORSÁKOVÁ
publicistka, dokumentaristka, hudobná dramaturgička
Vladimír KUČERA
publicista, dokumentarista, scenárista, novinár a bloger
Jana HRADÍLKOVÁ
spisovateľka, bohemistka (v danom politickom smere sa angažuje aj jej syn, vodný slalomár a kajakár Vavřinec HRADÍLEK)
"literárny vedec"
Tomáš GLANC
rusista
Tomáš MACHULA
katolícky teológ a filozof
Ladislav HERYÁN
katolícky kňaz
Françoise MAYER
francúzska historička a sociologička zameraná na ČR
Ljuba SVOBODOVÁ
reštaurátorka a konzervátorka
Petr ŠIMÍČEK
učiteľ dejepisu, didaktik, redaktor vzdelávacieho portálu
Libor GRUBHOFFER
biológ, rektor JČU v ČB
Jan KVĚT
vedec, ekológ
Viktor ŽÁRSKÝ
biológ (ÚEB AV ČR)
Pavel NOVÁČEK
environmentalsta
Věra ROUBALOVÁ KOSTLÁNOVÁ
psychoterapeutka a signatárka Charty 77
David SVOBODA
Ústav pro studium totalitních režimů
Yana LEONTIYEVA
Sociologický ústav AV ČR
Univerzita Karlova, Metropolní univerzita Praha
Alexander TOMSKÝ
politológ, pedagóg, spisovateľ, komentátor, publicista a prekladateľ (Veľká Británia)

Agenti spomínaných služieb a užitoční idioti medzi politikmi a diplomatmi
meno a priezvisko (SR)
krytie
poznámka
poradca P. POROŠENKA
USA USA (pozri tiež vyššie JEŽOVICA, KLAPÁČOVÁ a JANČOŠEKOVÁ)
poslanec EP
SR
poradca ukrajinskej vlády
USA
NOVA
USA, Izrael
MZV SR
kariérny riťolez
prezident SR
USA
SAS
užitočný idiot
Ľubomír GALKO
SAS
užitočný idiot
poslanec EP
užitočný idiot
NOVA
USA
NOVA
USA
SIEŤ
USA
Martin FEDOR
SIEŤ
USA
Lucia ŠTASSELOVÁ
SIEŤ, MZ BA, MZ RUŽINOV
USA
OKS
USA
OKS
USA
Ivan KUHN
OKS
Veľká Británia
poslanec za MOST-HÍD
USA, Izrael
poslanec za SAS
USA
nezávislá poslankyňa
USA, Poľsko, v minulosti SR
SAV
USA, Izrael
KDS
USA, v minulosti Vatikán
poslanec za SAS
USA
Roman BUŽEK
MZV SR

Dušan DACHO
MZV SR

Martin KAČO
MZV SR

Tomáš VALÁŠEK
zastúpenie SR pri NATO
USA
Maroš ŠEFČOVIČ
EK

Dušan CHRENEK
EK

Ján KUBIŠ
OSN

Ivo NESROVNAL
BRATISLAVA
USA
Peter BALÍK
MF SR

Zuzana NEHAJOVÁ
MF SR

Ján BUDAJ
Zmena Zdola, poslanec OĽaNO

Elena PÄTOPRSTÁ
Zmena Zdola

Jaromír ŠIBL
komunálny politik, aktivista, Zmena Zdola

Miloš MAJKO
komunálny politik, aktivista, Zmena Zdola

Tomáš LUKAČOVSKÝ

SKOK
meno a priezvisko (ČR)
krytie
poznámka
poslanec EP
USA
ČSSD, MZV ČR
USA
Daniel KOŠTOVAL
MO ČR
USA
Jakub KULHÁNEK
MZV ČR, v minulosti AMO
USA
Václav BARTUŠKA
MZV ČR
USA (psychicky narušená osoba)
Štefan FÜLE
EK

TOP 09
USA
Marek ŽENÍŠEK
TOP 09
USA
KDU-ČSL
USA
ODS
USA
Roman JOCH

USA
poslankyňa za ODS
užitočný idiot
Petr PITHART
KDU-ČSL
bývalý predseda vlády ČR a signatár Charty 77
Jan RUML
SZ
bývalý disident a minister vnútra
 
Agenti spomínaných služieb a užitoční idioti Západu medzi tzv. novinármi a vydavateľmi
meno a priezvisko (SR)
poznámka
Peter BÁRDY
Aktuality.sk
Aktuality.sk
Ján DEBNÁR
Aktuality.sk
Ladislav BARIAK ml.
Aktuality.sk
Ľubomír JAŠKO
Aktuality.sk
Silvia MAJEROVÁ
Aktuality.sk
SME.sk
SME.sk, Dennik N
SME.sk, Dennik N
SME.sk, Dennik N
SME.sk, Dennik N
SME.sk, Dennik N
Miroslava KERNOVÁ
SME.sk, OMEDIACH.com; manželka M. KERNA
Marta ŠIMEČKOVÁ
Projekt Fórum; manželka Martina ŠIMEČKU
SME.sk
Lucia KRBATOVÁ
SME.sk
SME.sk, TREND.sk
Tomáš ZEMKO
Topky.sk, Nadácia F. A. Hayeka
Branislav KARVAŠ
Topky.sk
jeToTak.sk, RTVS
RTVS
RTVS
Peter MAJER
RTVS
.Týždeň
.Týždeň
Eugen KORDA
.Týždeň
Juraj KUŠNIERIK †
.Týždeň
Jozef MAJCHRÁK
.Týždeň
Jaroslav DANIŠKA
.Týždeň
Pravda.sk
Pavel NOVOTNÝ
HN
Peter TKAČENKO
HN
Tomáš FERENČÁK
HN
Jozef RYBÁR
Aktuálne.sk
Alexej FULMEK
Petit press, AVT
Ján URBANČÍK
Net Success (Petit press)
SME.sk, Dennik N
SME.sk, Dennik N
SME.sk, Dennik N
Karol SUDOR
SME.sk, Dennik N
Filip STRUHÁRIK
SME.sk, Dennik N
Dávid TVRDOŇ
SME.sk
Tomáš FORRÓ
Denník N
Dušan MIKUŠOVIČ
Denník N
Lucia KRBATOVÁ
Denník N
priestori.sk, SME.sk
Michal LEHUTA
TREND.sk
Juraj MÝTNY
demagog.sk
meno a priezvisko (ČR)
poznámka
Aktuálně.cz
Aktuálně.cz
Jiří JUST
Aktuálně.cz, Ihned.cz
BBC
ECHO24.cz
iDnes.cz
Svobodné fórum
ihned.cz
Simona HOLECOVÁ
Neovlivní.cz (USA)
Neovlivní.cz (USA)
Stanislava HARKOTOVÁ
Neovlivní.cz (USA)
David BINAR
Neovlivní.cz (USA)
Tomáš SYROVÁTKA
Neovlivní.cz (USA)
Jan STEHLÍK
Neovlivní.cz (USA)
Luboš PALATA
iDNES, Gazeta Wyborcza, .Týždeň
Respekt
ČT
Josef PAZDERKA
ČT
Michal KUBAL
ČT (USA)
Libor DVOŘÁK
Český rozhlas
Martin DORAZÍN
Český rozhlas
Jiří ŠŤASTNÝ
Lidovky
Robert BŘEŠŤAN
HlídacíPes.org
Jan GROHMANN
Armadninoviny.cz
Ondrej RAJKOVIČ
Armadninoviny.cz
Jan ČULÍK
Britské listy
Karel DOLEJŠÍ
Britské listyZ diskusie na Facebooku:

Oznam v súvislosti s množiacimi sa otázkami a ponosmi zo strany dotknutých osôb. Vo vzťahu k ľuďom, ktorí majú výhrady či otázky týkajúce sa svojho zaradenia do zoznamu, budeme uplatňovať obdobný postup, ako v minulosti podľa dostupných informácií volil Juraj SMATANA. Máme na zreteli jeho postoje v čase, keď sa naňho obracali predstavitelia webov, ktoré sa chtiac či nechtiac ocitli na jeho zozname. Touto cestou "nespokojencov" en bloc informujeme, že je našou vecou, s kým si prajeme udržiavať komunikáciu. Nech sa na nás nehnevajú za to, že o komunikáciu s osobami ich typu jednoducho nemáme záujem.

Čo sa týka Jaroslava NAĎA, Roberta ONDREJCSÁKA a ďalších absolventov UMB v BANSKEJ BYSTRICI, považujeme za vhodné podotknúť, že povaha akademického pracoviska, z ktorého vzišli, čoby náborovej bázy SIS, determinovala aj ďalšie životné osudy menovaných pánov.

V súvislosti s jedným z menovaných pánov sme dostali podnet v znení: "Prosim opravte u Ondrejcaka financovanie jednoznacne USA, to je ukazkova agentura CIA na Slovensku (...)". Uvádza sa v ňom tiež, že zodpovedajúce mimovládky "su jednoznacne spravodajske organizacie USA". Na podnet reagujeme: "Dobrý deň! Na základe výsledkov uplatnenia zdokonalenej metodiky SMATANU a ŠAFRA konštatujeme, že všetky mimovládky ako CENAA, CEPI, resp. SAC slúžia ako krycie firmy SIS-ky. Z veľkej časti sú presiaknuté absolventmi UMB v BB, kde má SIS náborovú bázu (a vybraných študentov "zaškoľuje" v "dorastových" mimovládkach ako EAC); k tomu sa pridáva politológia v BA a i. Popri SIS-károch sa, pravda, v spomínaných mimovládkach často vyskytujú aj osoby z prostredia slovenských armádnych (napr. v CENAA) či amerických (napr. v SAC, CEPI) služieb. Aktivity týchto mimovládok sú pritom z veľkej časti financované NATO, odkiaľ získavajú granty na svoju činnosť; takto si USA zabezpečujú svoj vplyv na krycie organizácie slovenských tajných služieb. Odchovanci civilných inštitúcií sa tiež nezriedka uchytávajú aj na MO SR (ONDREJCSÁK, MAJER, NAĎ...) a ako zamestnanci rezortu obrany absolvujú rôzne študijné a pod. pobyty v rámci inštitúcií NATO. Výsledné vzťahy síce nemusia byť celkom prehľadné; nie sú však ani jednofarebné. Všetci sa podriaďujú USA, ale nie všetky spomínané organizácie sú priamo krycími firmami amerických služieb. Po zvážení všetkých aspektov súvisiacich s metodikou SMATANU a ŠAFRA a na základe Vášho podnetu však dopĺňame k ONDREJCSÁKOVMU menu k poznámke "SR" aj poznámku "USA"."

Súčasne chceme vyhlásiť, že zodpovednosť za dopady zverejnenia tohto zoznamu a diskusných príspevkov pod ním nesie osoba Juraja SMATANU, trvale bytom Nábrežná 999/13, POVAŽSKÁ BYSTRICA, tel.č.: 0907 034 666. Aktivity menovaného indivídua viedli k verejnému osočeniu osôb s odlišným názorom na zahraničnopolitické dianie a k šíreniu a ďalšiemu prehĺbeniu polarizácie a atmosféry nevraživosti v našej spoločnosti. Na nami zverejnený zoznam sa dostávajú osoby, ktoré konajú nepriateľsky a zradcovsky voči záujmom svojho štátu a jeho obyvateľstva.Aktualizácia z 12. 4. 2015 o 15:50 hod.

Zdá sa, že sa niekomu naša aktivita veľmi nepáči. Náš blog na Pravde vymazali kompletne celý bez akéhokoľvek vysvetlenia o 19 minút od zverejnenia prvého príspevku. Nech žije sloboda slova!Aktualizácia z 12. 4. 2015 o 23:50 hod.

Facebook na základe podnetov od našich neprajníkov a trollov WASHINGTONU pokračuje v boji proti nášmu zoznamu a od svojich používateľov, ktorí chú zdieľať odkaz naň, požaduje zadanie CAPTCHA. Uvádza pritom, že zdieľanie zodpovedajúceho odkazu môže byť nebezpečné a žiada o jeho odstránenie. Snáď sa však naši čitatelia nenechajú vyplašiť a náš zoznam budú aj napriek istému diskomfortu šíriť aj naďalej.

Aktualizácia z 13. 4. 2015 o 17:25 hod.

Náš blog prestal byť zo záhadných dôvodov vyhľadávateľný cez Google. V prípade, že ho Google ako prevádzkovateľ služby Blogspot vymaže, presunieme ho do priaznivejšie naladeného blogového priestoru. Pre istotu však našich čitateľov vyzývame, aby si Raráškov zoznam priebežne ukladali na svoj pevný disk!

Aktualizácia z 15. 4. 2015 o 01:35 hod.

Pri kontrole, či už Google pozitívne nezareagoval na náš podnet a neobnovil vyhľadávateľnosť našej stránky, narazili sme na viaceré diskusné príspevky na portáloch SME.sk a Aktuality.sk, obsahujúce údaje z nášho zoznamu či odkazy naň. Žiaľ, mohli sme si ich prečítať len vďaka pamäti Google, keďže ich prevádzkovatelia spomínaných dvoch stránok urýchlene stiahli a zostala po nich len stopa v podobe záznamu v "Google cache". Keďže sme pri zverejňovaní nášho zoznamu sledovali výhradne dobré pohnútky a motív priblížiť aktérov zatiaľ nespracovanej strany informačnej vojny na Slovensku a v Česku (jednu z nich už na nevalnej, ale predsa aspoň akej-takej úrovni spracoval Juraj SMATANA, ktorého neskonalou zásluhou je predovšetkým jeho účasť na vytvorení metodiky odhaľovania agentov cudzích mocností), chcelo by sa nám veriť, že SME.sk a Aktuality.sk konali v inom úmysle, ako zabrániť slobodnému šíreniu informácií. Napadlo nám napríklad, že zo SME.sk vymazali diskusný príspevok (k článku "Kiska: Rusko chce oslabiť jednotu Európskej únie") kvôli porušeniu našich autorských práv k dielu (formou prevzatia jeho súvislých častí, voči ktorému, mimochodom, až na absenciu odkazu na zdroj nemáme žiadne výhrady) a z portálu Aktuality.sk (k článku "Voči Františkovi Mikloškovi vedú v Azerbajdžane trestné stíhanie") pre nepríliš vysokú pravopisnú úroveň príspevku. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti sa však obávame, že je tomu inak.

Aktualizácia zo 16. 4. 2015 o 01:35 hod.

Zdá sa, že naše podnety k Facebooku neboli márne a že máme za sebou jedno malé víťazstvo. Facebook vyslyšal naše sťažnosti a napokon obnovil možnosť bezproblémového zdieľania Raráškovho zoznamu!

Aktualizácia z 19. 4. 2015 o 22:45 hod. 

Ani naše podnety spoločnosti Google neboli márne. Máme za sebou ďalšie malé víťazstvo: bola obnovená vyhľadávateľnosť nášho blogu cez najpoužívanejší vyhľadávač! Pri všetkých predchádzajúcich obštrukciách je to síce chabá forma "ústretovosti" systému, ale aspoň niečo.